Foreign Staffing Introduction

จัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Service

ขอเสนอบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดกฎของรัฐเป็นทางทางปฏิบัติ

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมที่มีแนวโน้มเด็กเกิดใหม่ลดลงและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ก่อให้วิกฤตปัญหาขาดแคลนแรงงาน นอกจากนี้ รัฐบาลยังเร่งกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในไทยอีกด้วย บริษัท OSLA ให้บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า,กัมพูชา,ลาว) ที่อายุน้อย และมีความสามารถในการผลิตสูง

Feature

จัดหาแรงงานพม่า กัมพูชา ลาว

คัดเลือกแรงงานที่ต้องการจากเครือข่ายแรงงานที่เชื่อมโยงแรงงานอย่างกว้างขวางและจัดส่งให้ลูกค้า

Merit

ข้อดีของการใช้แรงงานต่างด้าว

  • ทนงาน อัตราการลาออกต่ำ

  • ทำงานได้ในพื้นที่หาแรงงานไทยยาก

  • สามารถทำงานประเภท 3K (kitanai = งานสกปรก,kiken = งานอันตราย,kitsui = งานยาก) ได้

  • สามารถขยายช่องทางการติดต่อกับประเทศอื่นๆ

  • ได้รับแนวคิดหรือไอเดียจากมุมมองหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ติดต่อเรา

มีคำถามเกี่ยวกับเราติดต่อ

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Page
top