TEMPORARY
STAFFING

รับจ้างเหมาแรงงาน

Service

จัดส่งพนักงานของเราไปปฏิบัติงานภายใต้คำสั่งและการควบคุมของลูกค้า

บริการรับเหมาแรงงาน เป็นบริการที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้บุคลากรได้ตามความต้องการและสามารถเลือกใช้เฉพาะ ช่วงเวลาที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของการรับจ้างเหมาแรงงานมีด้วยกันหลายรูปแบบ อาทิ พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานพาร์ทไทม์ เป็นต้น โดยพนักงานจะปฏิบัติงานภายใต้การบังคับบัญชาของลูกค้า ซึ่งเป็นบริการที่ตอบโจทย์ ต่อความต้องการเพิ่มบุคลากรในช่วงที่บริษัทเพิ่งก่อตั้งใหม่หรือช่วงที่มีการผลิตสูง ขณะนี้ พวกเราได้ให้บริการรับจ้างเหมาแรงงานในประเภทงานที่หลากหลาย อาทิ พนักงานในโรงงาน ล่าม พนักงานรักษาความปลอดภัย เลขานุการ แรงงานไทยผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น แรงงานต่างด้าว เป็นต้น โดยเข้าไปดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากรจนถึงการว่าจ้าง

Feature

สามารถบริหารบุคลากรให้ตรงกับแผนการผลิต เช่น ในช่วงที่บริษัทเพิ่งก่อตั้งใหม่หรือช่วงที่มีการผลิตสูง

Merit

ข้อดีของการใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงา

  • ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    สามารถแก้ไขปัญหาการว่าจ้างบุคลากรที่มาพร้อมกับการขยายธุรกิจหรือปรับลดขนาดธุรกิจได้ โดยสามารถใช้บริการรับจ้างเหมาแรงงานเฉพาะช่วงที่มีงานมาก ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง ราบรื่น

  • ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิต

    สามารถจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าได้ เช่น ต้องการเพิ่มบุคลากรในช่วง ที่เพิ่งเริ่มเปิดธุรกิจใหม่หรือในช่วงที่มีอัตราการผลิตสูง ส่งผลให้การผลิตดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

    เราสามารถจัดส่งบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเครือข่ายบุคลากรที่เชื่อมโยงบุคลากรไว้มากมาย

ติดต่อเรา

มีคำถามเกี่ยวกับเราติดต่อ

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 5 เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.

Page
top